Акценти   
Сфери на работа

Изготвяне на договори

Предлагаме комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им. Нашата помощ включва:
•Консултации относно сключване, изменение и прекратяване на договори
•Изготвяне на всички видове граждански и търговски договори
•Представителство и участие в преговори

Повече

Регистрации на фирми

Желаете да започнете бизнес в България или да разширите своя, като учредите ново дружество, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Нашият екип ще Ви окаже правна помощ и съдействие при:
•Избор на подходяща правно-организационна форма
•Учредяване и регистрация на търговски дружества с българско и чуждестранно участие, 
клонове на местни и чуждестранни търговци в България

Повече

Данъчни консултации

Динамичните промени в данъчното законодателство налагат необходимостта от своевременна информираност и адаптация на Вашия бизнес към новостите в сферата на данъчното облагане. Предлагаме Ви спокойствие и данъчна сигурност на Вашето предприятие с нашите услуги:
•Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони

•Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци

Повече