Административно право 
Сфери на работа
  • Представителство пред държавни и общински органи

  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления

  • Консултации и оказване на съдействие за издаване на сертификати, лицензии и разрешителни и други административни актове

  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване