Комплексно обслужване 
Сфери на работа

Получаването на навременна и компетентна правна помощ е особено важно за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел с оглед безпрепятственото уреждане на взаимоотношения с партньори, клиенти и доставчици. За да обхванем всички аспекти на Вашата дейност и своевременно да получите необходимата правна помощ, ниe Ви предлагаме текущо правно обслужване на юридически лица. Нашата помощ включва:

  • Изготвяне на всякакви вътрешно-фирмени документи – Правилник за вътрешния ред, Правила за структурата и организацията на работната заплата, Инструкция за обработване лични данни,  Вътрешни правила по ЗМИП и ЗМФТ
  • Изработване на общи условия, бланкови или специфични договори и допълнителни споразумения
  • Консултации при установяването, изменението и прекратяването на трудови и осигурителни правоотношения
  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, протоколи и заповеди на работодателя
  • Съдействие при предотвратяването на трудови спорове между работодател и служител
  • Издаване на всякакви удостоверения от съответните компетентните държавни и общински органи с оглед спецификата на Вашата дейност
  • Периодично предоставяне на актуална информация за всички промени в българското законодателство