Корпоративно право 
Сфери на работа
 • Регистрация на търговски дружества, клонове на местни и чуждестранни търговци в България

 • Учредяване и регистриране на търговско представителство, фондации и сдружения с нестопанска цел

 • Регистриране на обединения на търговци – холдинг, консорциум

 • Вписване на промени в обстоятелствата по регистрацията - прехвърляне на дружествени дялове и акции, увеличаване и намаляване на капитал, апортна вноска, смяна на седалище и адрес на управление, промяна в представителството и органите на управление, назначаване на прокурист и др.

 • Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне и преобразуване чрез промяна на правната форма

 • Сделки с търговски предприятия

 • Юридически консултации по търговски сделки

 • Водене на дружествени книги, свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците

 • Правни консултации по всички въпроси, свързани с управлението и представителството на търговеца, с отношенията между съдружницити/акционерите, както и с отношенията на търговеца  с неговите бизнес партньори

 • Правен и финансов анализ на предприятието (due diligence)

 • Прекратяване на търговска дейност, ликвидация и заличаване на търговеца

 • Снабдяване с удостоверение за актуално състояние