Трудово и осигурително право 
Сфери на работа
  • Консултации относно сключване, изменение и прекратяване на индивидуални трудови договори

  • Налагане на дисциплинарни наказания

  • Реализиране на имуществената отговорност на работниците/служителите

  • Консултиране за вида и размера на осигурителните вноски в търговски дружества

  • Консултиране относно приложимото осигурително законодателство при работа в Европейския съюз