Данъчно право 
Сфери на работа
  • Данъчно консултиране по всички преки и косвени данъци и прилагането на данъчните закони и процедури

  • Анализ и оценка на предприятието  с цел оптимизиране на данъчното облагане  и осъществяване на оптимално данъчно планиране

  • Данъчно съдействие и представителство при  обща регистрация и регистрация по отделни данъчни закони

  • Консултации по данъчни ефекти при сложни сделки  и трансформации на търговски дружества

  • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади

  • Обжалване на ревизионни актове и други актове на органите по приходите

  • Консултиране и съдействие по прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане 

  • Оформяне на декларации. Помощ при попълване на данъчни и други декларации